CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
ค้นหาข้อมูลทันใจ :
CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
 
คาราวานทัวร์พม่า 2558 แม่สาย-เชียงตุง-ตองยี-อินเล,ท่องเที่ยวรูปแบบคาราวานรถยนต์
รูปภาพ แสดงไฟล์ที่แนบ
วันที่เดินทาง : 5-10 ธ.ค. 58 ราคา : 19,500

คาราวานพม่า เชียงตุง ตองยี อินเล

คาราวานทัวร์พม่า ตองยี อินเล

คาราวานพม่า เชียงตุง ตองยี อินเล

คาราวานทัวร์พม่า เมืองเป็ง ตองยี อินเล

คาราวานทัวร์พม่า กุนฮิง ยองส่วย ตองยี อินเล

เส้นทางคาราวานทัวร์พม่า

วิวสวยๆคาราวานทัวร์พม่า

สะพานข้ามแม่น้ำสาระวิน คาราวานทัวร์พม่า

เส้นทางคาราวานทัวร์พม่า

เมืองกุนฮง หรือกุ๋นเฮ๋ง คาราวานทัวร์พม่า

คาราวานทัวร์รัฐฉาน พม่า

เมืองตองจี หรือตองยี คาราวานทัวร์พม่า

เมืองตองจี หรือตองยี คาราวานทัวร์พม่า

คาราวานทัวร์พม่า เมืองเป็ง ตองยี อินเล

ล่องเรืออินเล คาราวานทัวร์พม่า

วิธีการหาปลาชาวอินตา คาราวานทัวร์พม่า

วัดพระบัวเข็ม คาราวานทัวร์พม่า ตองจี อินเล

วัดพระบัวเข็ม คาราวานทัวร์พม่า ตองจี อินเล

แปลงผักลอยน้ำ คาราวานทัวร์ตองจี อินเล

แปลงผักลอยน้ำ คาราวานทัวร์ตองจี อินเล

วัดแมวกระโดด ทัวร์คาราวานพม่า ตองยี อินเล

เส้นทางคาราวานทัวร์พม่า ตองจี อินเล

คาราวานทัวร์พม่า ตองยี อินเล

คาราวานทัวร์พม่า เชียงตุง ตองยี อินเล
คาราวานทัวร์พม่า 2558 คาราวานท่องเที่ยวพม่า แม่สาย-เชียงตุง-เมืองเป็ง-ตองยี-อินเล 6 วัน 5 คืน กับเส้นทางใหม่ที่สวยที่สุดในรัฐฉาน,ร่วมเดินทางกับคาราวานทัวร์พม่า 2558

โปรแกรมทัวร์คาราวานพม่า 2558

6 วัน 5 คืน เปิดประสบการณ์ใหม่ กับเส้นทางที่สวยที่สุดในรัฐฉาน
เส้นทาง แม่สาย-เชียงตุง-เมืองเป็ง-ตองยี-อินเล-น้ำจ๋าง-เชียงตุง-แม่สาย

วันแรก ท่าขี้เหล็ก เชียงตุง เมืองเป็ง 265 ก.ม.                                                                                                                                      
เช้า    ออกเดินทางจากเมืองแม่สาย ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่หนึ่ง ผ่านเมืองท่าขี้เหล็ก เมืองท่าเดื่อ เมืองพยาค สู่เมืองเชียงตุง 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหาร เมืองเชียงตุง
บ่าย   นำท่านไหว้พระธาตุจอมสัก พระยืนชี้นิ้ว จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองเป็ง ผ่านเส้นทางคดเคี้ยวขึ้นเขา ที่เรียกว่าดอยสเปเชียล และดอยเก้า
          กดชมความงามทัศนียภาพสองข้างทาง ทั้งนาขั้นบันได และน้ำตกข้างทาง เรียกได้ว่าเป็นเส้นทางพิเศษที่สวยที่สุดในรัฐฉาน
เย็น    ถึงเมืองเป็ง เข้าพักที่โรงแรมเมืองเปง รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง เมืองเป็ง กุ๋นเหง น้ำจ๋าง ตองจี ยองฉ่วย 385 ก.ม.                                                                                                                  
เช้า    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมแวะชมตลาดเมืองเปง จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองกุ๋นเหง และ น้ำจ๋าง
เที่ยง  ถึงเมืองน้ำจ๋าง แวะรับประทานอาหารเที่ยงร้านอาหาร
บ่าย   ออกเดินทางสู่เมืองตองจี ผ่านเส้นทางคดเคี้ยว ชมบรรยากาศสองข้างทาง ผ่านเมืองป๋อน ก๋าลี่ น้ำจ๋าง เข้าสู่เมืองตองจี เมืองหลวงรัฐฉาน 
เย็น    เดินทางสู่เมืองยองฉ่วย รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหาร จากนั้นเข้าโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม ทะเลสาบอินเล                                                                                                                                                                       
เช้า    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก นำท่านเที่ยวชมตลาดเมืองยองฉ่วย จากนั้นนำท่านนั่งเรือเที่ยวชมทะเลสาบอินเล ชมหมู่บ้านและวิถี
          ชีวิตชาวอินตา ตลาดนัด 5Day ชมวัดแมวกระโดดลอดห่วง ไหว้พระบัวเข็ม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านชมร้านผ้าผลิตจากใยบัว โรงงานผลิตบุหรี่อันเลื่องชื่อ โรงงานตีมีดของชนเผ่าอินตา
          ชมแปลงปลูกมะเขือเทศลอยน้ำที่เป็นภูมิปัญญาของชาวอินตา 
เย็น    กลับเข้าที่พักโรงแรมเมืองยองฉ่วย รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สี่ ยองฉ่วย ตองจี น้ำจ๋าง 157 ก.ม.                                                                                                                                                 
เช้า    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม ออกเดินทางจากเมืองยองฉ่วยสู่เมืองตองจีแวะวัดโบราณยองฉ่วย ชม
          พระธาตุตองจีและชมทัศนียภาพเมืองตองจี และเข้าชมพระธาตุสุระมณี 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารเมืองตองจี
บ่าย   ออกเดินทางสู่เมืองน้ำจ๋าง แวะชิมไวน์องุ่น ที่ไร่องุ่น และไหว้พระธาตุชเวดากองจำลอง ซื้อของฝากที่ถ้ำช้าง
เย็น    ถึงเมืองน้ำจ๋างรับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารเมืองเชียงตุง และเข้าโรงแรมที่พัก
 
วันที่ห้า น้ำจ๋าง กุ๋นเหง เมืองเป็ง เชียงตุง 328 ก.ม.                                                                                                                               
เช้า    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก เช็คเอ้าท์ ออกจากโรงแรมเดินทางสุ่เมืองเชียงตุง
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยงที่เมืองเป็ง
เย็น    เดินทางถึงเมืองเชียงตุง นำท่านแวะถ่ายรูปหนองตุง รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารจากนั้นนำท่านเข้าโรงแรมที่พักในเมืองเชียงตุง
          เดินเล่นตลาดกลางคืนเมืองเชียงตุงพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่หก เชียงตุง ท่าขี้เหล็ก 165 ก.ม.                                                                                                                                                   
เช้า    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก เช็คเอ้าท์ ออกจากโรงแรม นำท่านเดินเที่ยวชมตลาดเมืองเชียงตุง จากนั้นนำท่านไหว้พระที่วัดจอม
          คำ วัดพระเจ้าหลวงพระมหาเมี๊ยะมุณี วัดจอมมน ชมประตูป่าแดง และออกเดินทางกลับท่าขี้เหล็ก
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารเมืองพยาค
บ่าย   ออกเดินทางถึงเมืองท่าขี้เหล็กแวะช๊อปปิ้งตลาดซื้อของฝาก และทำพิธีการข้ามแดนกลับสู่ อ.แม่สาย ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พร้อม
          เก็บความประทับใจ

***************************************************************************************
 
 
รวมระยะทางประมาณ 1,300 ก.ม. (ไป 650 ก.ม. กลับ 650 ก.ม.) 

ราคาสำหรับผู้เดินทาง 20-30 ท่านขึ้นไป ผู้ใหญ่ท่านละ 19,500 บาท
เด็กอายุ 2-10 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง ท่านละ 18,000 บาท
 เด็กอายุ 10 ขวบขึ้นไป ราคาเท่ากับผู้ใหญ่
 พักเดี่ยวเพิ่ม    4,500  บาท
 ค่าธรรมเนียมผ่านแดนรถ คันละ 7,900 บาท
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าเช่าวิทยุสื่อสารเครื่องแดง (CB 245) หรือ ว แดง จำนวน 6 วัน ราคา 1,200 บาท

ปิดรับเอกสารในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 089-9977550
Tag : คาราวานทัวร์พม่า,ทัวร์คาราวานต่างประเทศ,คาราวานท่องเที่ยวต่างประเทศ,คาราวานทัวร์พม่า2558,คาราวานทัวร์พม่า,ทัวร์คาราวานต่างประเทศ,คาราวานท่องเที่ยวต่างประเทศ,คาราวานทัวร์พม่า2558,คาราวานทัวร์พม่า,ทัวร์คาราวานต่างประเทศ,คาราวานท่องเที่ยวต่างประเทศ,คาราวานทัวร์พม่า2558,คาราวานทัวร์พม่า,ทัวร์คาราวานต่างประเทศ,คาราวานท่องเที่ยวต่างประเทศ,คาราวานทัวร์พม่า2558,


สำนักงาน 600/10 หมู่ 8 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย เชียงราย 57130 โทร. 089-1928020, 089-9977550
E-mail : chiangraismiletour@hotmail.co.th,info@chiangraismile.com Website : www.ChiangraiSmile.com

ใบอนุญาตประกอบะธุรกิจนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเลขที่ 21/0461

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 704,107 ครั้ง

Copyright @ 2010 - 2016 ChiangraiSmile.com All rights reserved. Design by :
chiangrai enter soft